Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN J.C. KRANS AANNEMINGSWERKEN B.V.,

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02331079

 

 

DEEL A:  ALGEMEEN DEEL

Art. 1:    Definities en leeswijzer algemene voorwaarden

 1. Krans: de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid J.C. Krans

Aannemingswerken B.V.. Krans is de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

 1. Wederpartij: degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard in de zin van art. 6:231c BW;
 2. Opdrachtgever: degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard in de zin van art. 6:231c BW in het geval van overeenkomst van opdracht en aanneming van werk;
 3. Overeenkomst: de opdrachtbevestiging tussen Krans en de Wederpartij en/of de tussen Krans en de Wederpartij gesloten overeenkomst(en);
 4. Voorschotbedrag: het bedrag van een deel van de werkzaamheden onder een Overeenkomst, waartoe de Wederpartij verplicht is om deze volgens de betalingstermijn van artikel 9 lid 1 van deze algemene voorwaarden aan J.C. Krans te betalen;
 5. O.a., etc. en ed.: Onder andere respectievelijk etc., respectievelijk en dergelijke betekent een niet limitatieve opsomming;
 6. BW: Burgerlijk Wetboek;
 7. Overmacht: Overmacht in de zin van artikel 6:75 BW;
 8. IE: Intellectuele Eigendomsrechten in de ruimste zin van het woord;
 9. Meerwerk: datgene dat door Krans op verzoek van de Opdrachtgever – mondeling of schriftelijk – buiten

datgene dat in de Overeenkomst is opgenomen, wordt of

is uitgevoerd in geval van aanneming van Werk;

 1. Werk: werkzaamheden, die Krans verricht in het kader van aanneming van werk, als bedoeld in artikel 7:750 lid 1 BW;
 2. Bouwstoffen: materialen, die gebruikt worden bij het tot stand brengen van een Werk.
 3. Deel A van deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle Overeenkomsten. Deel B is van toepassing, als de Overeenkomst een Overeenkomst van opdracht is. Deel C is van toepassing, als de Overeenkomst een Overeenkomst van aanneming van werk is.

 

Art. 2:     Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Krans heeft het recht een vergoeding in rekening te brengen voor het opstellen van de offerte, als de offerte niet leidt tot een Overeenkomst.
 2. Krans baseert de offerte op de door de Wederpartij verstrekte tekeningen, gegevens en informatie etc. Als deze tekeningen, gegevens en informatie etc. niet volledig zijn, is Krans niet gebonden aan de offerte en/of opgegeven prijs en komt meerwerk en/of komen meer materialen voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij waarschuwt Krans voor fouten en onduidelijkheden in deze verstrekte documenten en informatie. De Wederpartij vrijwaart Krans voor alle aansprakelijkheid, die uit deze fouten en onduidelijkheden en onjuiste en onvolledige gegevens ed. voort kunnen vloeien.
 3. Krans is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke vergissingen in de offerte.
 4. Een offerte leidt tot een Overeenkomst door een opdrachtbevestiging of door de aanvang van de werkzaamheden en/of diensten door Krans, zoals volgt uit de offerte en/of Overeenkomst.

 

 

Art. 3:    Wijzigingen en annuleringen in

Overeenkomst

 1. De door de Wederpartij aangegeven schriftelijke of

mondelinge wijzigingen in de Overeenkomst, die leiden

tot een hogere prijs ten aanzien van de Overeenkomst, berekent Krans door aan de Wederpartij. Het netto-

bedrag als resultaat van wijzigingen, die tot kostenbesparing leiden, zullen op een door Krans te bepalen wijze tegoed komen aan de Wederpartij.

 1. Krans heeft het recht om de door de Wederpartij

verzochte wijzigingen niet uit te voeren, als dit gezien

de Overeenkomst om wat voor reden dan ook niet

mogelijk is. Krans is niet aansprakelijk voor enige

schade, die hieruit voort kan vloeien.

 1. Krans is niet aansprakelijk voor enige schade, die

de door de Wederpartij verzochte wijzigingen in de Overeenkomst tot gevolg hebben, zoals o.a.

overschreden leveringstermijnen.

 1. Als de Wederpartij alle of een deel van de werkzaam-

heden annuleert, betaalt de Wederpartij binnen 8 dagen

na annulering aan Krans alle door Krans gemaakte

kosten en verdere onkosten, waaronder doch niet

beperkt tot kosten van voorbereiding, opslag,

winstderving, etc..

 

Art. 4:    Eigendommen en materialen van Wederpartij

 1. Als Krans bij de uitvoering van de Overeenkomst eigendommen en/of materialen van de Wederpartij in bewaring heeft, gebruikt, bewerkt, verwerkt of

anderszins, is dit voor risico van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart Krans voor enige

aansprakelijkheid, die hieruit zou kunnen voortvloeien.

 1. Als de Wederpartij aan Krans materialen, waaronder

doch niet beperkt to halffabricaten, levert, komt het eventuele uitschot dan wel restproduct tijdens het

be-/verwerkings-proces aan Krans in eigendom toe.

Dit geldt eveneens voor de verpakkingen, emballage

en dergelijke van deze materialen.
Art. 5:     In eigendom aan Krans

Als Krans sloopwerkzaamheden of andere werkzaam-

heden verricht, komt aan Krans toe in eigendom de gesloopte en/of de verwijderde etc. installatie en/of onderdelen en dergelijke.

 

Art. 6:     Eigendomsvoorbehoud

Als Krans goederen, materialen, onderdelen, etc.,

aan de Wederpartij levert, blijft Krans daarvan

eigenaar totdat de Wederpartij volgens de

Overeenkomst hiervoor heeft betaald.

Art. 7:    Retentierecht

Krans heeft het recht om zonder verdere aankondiging

zich te beroepen op het retentierecht in de zin van

artikel 3:290 BW.

 

Art. 8:    Verzending van het uitgevoerde werk

Bij franco levering zal steeds voor de goedkoopste

wijze van transport worden gekozen. De goederen

reizen voor risico van de Opdrachtgever, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Art. 9:     Betaling
1.             De Wederpartij voldoet de facturen binnen 8 dagen na

de factuurdatum, zonder aftrek van enige korting en

zonder enige verrekening.

 1. Krans heeft het recht voor en tijdens het uitvoeren van

de Overeenkomst werkzaamheden aan de Wederpartij

te factureren. Betreft het een Voorschotbedrag, dan is

dit Voorschotbedrag 30% van het totaal te verwachten

op het overeengekomen eindbedrag van de

Overeenkomst.

 1. De Wederpartij is verplicht op eerste verzoek de door Krans gewenste persoonlijke of zakelijke zekerheid

voor betaling te verstrekken dan wel is de Wederpartij verplicht om medewerking te verlenen aan het vestigen

van een pandrecht hiervoor. Als de Wederpartij Krans

deze zekerheid niet biedt, heeft Krans het recht de Overeenkomst direct te beëindigen of te ontbinden

zonder enige schadevergoeding aan de Wederpartij te voldoen.

 1. Als de Wederpartij de factuur/facturen niet voldoet

binnen de betalingstermijn van lid 1 van dit artikel, is

de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van in verzuim zijn is de Wederpartij in geval

van een handelsrelatie de wettelijke handelsrente + 1,5% per maand en anders de wettelijke rente + 1,5% per

maand verschuldigd over het opeisbare bedrag van de factuur/facturen.

 1. Op het moment van niet tijdige betaling door de Wederpartij, is de Wederpartij verplicht de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten aan Krans te betalen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste

15% van het opeisbare bedrag van de factuur/facturen.

 1. De verplichtingen van de Wederpartij waaronder doch

niet beperkt tot de betalingsverplichting van de facturen van Krans door de Wederpartij, zijn direct opeisbaar in geval van (dreigend) faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd en/of wordt verleend, liquidatie (van een gedeelte) van de onderneming van

de Wederpartij, een akkoord aan de schuldeisers van

de Wederpartij of de Wederpartij op een andere wijze insolvabel blijkt.

 

Art. 10:  Prijswijzigingen

Krans heeft het recht om bij een Overeenkomst tegen een overeengekomen prijs, stijging van prijzen van installaties, onderdelen en dergelijke aan de Wederpartij door te berekenen in o.a. de volgende gevallen:
–              verandering van lonen en/of

werkgeverslasten;
–              valutawijzigingen;
–              fiscale wijzigingen;
–              wijzigingen die doorgevoerd zijn (worden)

in de (toekomstige) wet en regelgeving, waaronder doch niet beperkt tot start- en verwerkingstarieven.

 

Art. 11:  Afwijking van klachtplicht

 1. In afwijking van artikelen 6:89 en 7:23 BW bedraagt

de klachtplicht 14 dagen na de factuurdatum of 14 dagen

na de door Krans beëindigde of afgeleverde of opgeleverde werkzaamheden volgens de Overeenkomst.

 1. Bij een beroep van de Wederpartij op het klachtrecht, moet de Wederpartij Krans onvoorwaardelijk en schriftelijk in de gelegenheid stellen om de punten waarover geklaagd wordt, te herstellen.

  

Art. 12:  (Op)leveringstermijn en afname
1.             De voor Krans in de Overeenkomst genoemde

(op)leveringstermijnen in de Overeenkomst zijn

termijnen bij benadering en zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 1. Als Krans aan de Wederpartij materialen, goederen en dergelijke levert volgens de Overeenkomst, neemt de Wederpartij deze direct in ontvangst. In afwijking van artikel 9 lid 1 van deze algemene voorwaarden, betaalt

de Wederpartij Krans direct. Mogelijke opslagkosten

voor deze goederen, materialen en dergelijke, kan Krans

de Wederpartij in rekening brengen.

 

Art. 13:  Garantie
1.             Krans geeft een garantie op geleverde goederen,

waaronder installaties, machines e.d., die Krans

heeft ontvangen van haar leverancier in kwestie. Op

deze garantie zijn van toepassing, de voorwaarden, die

de leverancier van toepassing heeft verklaard. Voor

andere voorwaarden, bepalingen en aansprakelijkheden

dan in deze garantie zijn opgenomen, is Krans niet             aansprakelijk.

 1. De Wederpartij kan geen beroep doen op de garantie in

lid 1 van dit artikel, als de Wederpartij niet heeft

gehandeld volgens artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

 

Art. 14:  Overmacht

 1. Onder Overmacht wordt o.a. het volgende begrepen:

–              oorlog, mobilisatie, onrusten, overstromingen e.d.;

–              gesloten scheepvaart, verkeers- en transportstremmingen;

–              stagnatie en/of stopzetting van leveringen

door openbare Nutsbedrijven, gebrek aan

energie;

–              niet levering van noodzakelijke onderdelen, installaties e.d.;

–              al hetgeen waardoor een normale

bedrijfsvoering wordt gestoord en/of wordt onmogelijk gemaakt, waaronder onwerkbare dagen door weersomstandigheden.

 1. In geval van Overmacht is Krans niet aansprakelijk

voor enige schadevergoeding, rente en/of kosten.

 1. Krans meldt de situatie van Overmacht aan de

Wederpartij. De Wederpartij heeft na die mededeling gedurende 8 dagen het recht de Overeenkomst te

ontbinden voor zover deze nog niet is nagekomen door Krans. In dit geval is de Wederpartij verplicht Krans de werkzaamheden, diensten, materialen en dergelijke

volgens de Overeenkomst af te nemen / in ontvangst te nemen en Krans volgens de Overeenkomst direct te

betalen.

 

Art. 15:   Intellectuele Eigendomsrechten
1.             Op o.a. tekeningen, ontwerpen, schetsen, foto’s,

modellen, specificaties, handleidingen, software die

Krans heeft gemaakt al dan niet in opdracht van de             Wederpartij en/of door of aan Krans ter beschikking

zijn gesteld, rusten IE-rechten, ten gunste van Krans.          Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Krans is vereenvoudiging niet toegestaan.

 1. De Wederpartij garandeert dat bij de uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk zal plaatsvinden op IE-rechten of andere rechten. Krans is niet aansprakelijk voor enige schade, die hieruit zal voortvloeien. De Wederpartij vrijwaart Krans voor enige aansprakelijkheid, die uit enige inbreuk op de IE-rechten, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, kan voortvloeien.

 

 1. Als Krans voor de Wederpartij ontwerpen maakt, is de Wederpartij gehouden deze kosten te betalen, ongeacht

of een Overeenkomst wordt gesloten.

 

Art. 16:   Verbod van cessie en verpanding

Zonder schriftelijke toestemming van Krans is het de Wederpartij niet toegestaan om uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingen aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel ook te doen overgaan en/

of daarop enig beperkt recht te (doen) vestigen.

 

Art. 17:  Ontbinding
1.             Krans heeft het recht de Overeenkomst zonder

ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk direct te ontbinden en in geval van een duurovereenkomst de Overeenkomst direct te beëindigen zonder enige opzegtermijn en, in beide gevallen, zonder

het voldoen van enige schadevergoeding:

–              in geval (dreigend) faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd en/of wordt verleend, liquidatie (van een gedeelte) van de onderneming van de Wederpartij, een akkoord aan de schuldeisers van de Wederpartij of de Wederpartij op een andere wijze insolvabel blijkt;

–              als de Wederpartij zich beroept op Overmacht;

–              als de Overeenkomst tussen Krans en de Wederpartij wordt beëindigd of geschorst;

–              als de zeggenschap in de onderneming van de Wederpartij op een ander overgaat.

 1. In geval van ontbinding en/of beëindiging heeft Krans het recht om zaken volgens de Overeenkomst voor rekening en risico van de Wederpartij terug te sturen, die al waren geleverd.
 2. In geval van ontbinding en/of beëindiging is de Wederpartij verplicht Krans direct te betalen volgens de Overeenkomst.

 

Art. 18:   Aansprakelijkheid
1.             Krans sluit alle aansprakelijkheid uit voor werkzaamheden,

die door derden zijn verricht en materialen die door de Wederpartij en/of derden zijn geleverd, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij vrijwaart Krans voor alle aanspraken en vorderingen van derden door het door de Wederpartij laten uitvoeren van (een deel van) de Overeenkomst door derden. De Wederpartij en derden zijn verplicht afdoende verzekerd te zijn ten aanzien van aansprakelijkheid van motorrijtuigen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 1. Krans sluit alle aansprakelijkheid uit voor immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade.
 2. Voor zover Krans enige aansprakelijkheid ervaart, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de dekking

van de aansprakelijkheidsverzekering van Krans en voor zover deze aansprakelijkheidsverzekering dekking verleent.

 1. Voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van Krans geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Krans beperkt tot 50% van de opdracht- c.q. aanneemsom.

 

Art. 19:  Wijziging algemene voorwaarden

Krans is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden door te voeren en deze zullen van kracht zijn op de door Krans aangegeven tijdstippen. Krans brengt de Wederpartij hiervan op de hoogte.

 

 

Art. 20:   Rechts- en forumkeuzebeding
1.             Op alle werkzaamheden en leveringen van Krans ten

aanzien van een Overeenkomst is het Nederlands recht

van toepassing. In afwijking hiervan is Krans bevoegd

het geschil te laten beslechten door een instantie, zoals

in de Overeenkomst is bepaald. Uitdrukkelijk wordt de toepassing van het Weens Koopverdrag uitgesloten.

 1. Over alle geschillen, die voortvloeien uit een Overeenkomst, is de Rechtbank Noord-Nederland,

locatie Groningen, bevoegd om over te oordelen.

 

 

DEEL B: OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 

Art. 21:  Toepasselijkheid

 1. Op alle Overeenkomsten van opdracht zijn van toepassing

–              de voorwaarden van de Overeenkomst;

–              delen A en B van deze algemene voorwaarden.

 1. In geval van tegenstrijdigheid gaan de voorwaarden van

de Overeenkomst vóór deze algemene voorwaarden.

 

Art. 22:  Uitsluitingen

De toepasselijkheid van artikelen 7:408 lid 1 en 7:411 lid

1 BW zijn uitgesloten.

DEEL C: AANNEMING VAN WERK

 

Art. 23:  Toepasselijkheid
1.             Op alle Overeenkomsten van aanneming van werk zijn van

toepassing:

–              de voorwaarden van de Overeenkomst;

–              delen A en C van deze algemene voorwaarden;

–              het bestek en de daarop van toepassing verklaarde voorwaarden;

–              indien en voor zover uit het bestek niet anders blijkt, de UAV 2012.

 1. In geval van tegenstrijdigheid van de in lid 1 van dit artikel opgesomde bepalingen en regels, gaat de toepasselijkheid van het hoger geplaatste sub boven het lager geplaatste.

 

Art. 24:  Uitsluitingen

De toepasselijkheid van de artikelen 7:752 en 7:764 BW zijn uitgesloten.

 

Art. 25:  Verplichtingen en termijnen

 1. Voordat Krans start met de uitvoering van de Overeenkomst of binnen de in de Overeenkomst bepaalde termijn, moet Krans van de Opdrachtgever hebben ontvangen:

–              alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het Werk, de werkzaamheden volgens de Overeenkomst, de bouwplaats en de werkomstandigheden, etc.;

–              de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen en vrijwaringen voor Krans ten opzichte van derden, al dan niet ingeschakeld door de Opdrachtgever.

 1. Krans start niet met de werkzaamheden volgens de Overeenkomst, als de bereikbaarheid van de bouwplaats volgens Krans onaanvaardbaar is en volgens Krans onvoldoende energie van openbare Nutsbedrijven op de bouwplaats aanwezig is. De Opdrachtgever moet, op zijn kosten en op eerste verzoek van Krans, zorgen voor behoorlijke gelegenheid van aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen.

 

 1. De Opdrachtgever draagt het risico van o.a. verlies, beschadiging, diefstal, brand van alle benodigde en aangeleverde zaken, waaronder o.a. materialen, Bouwstoffen, gereedschappen, voor en gedurende –

dag en nacht – de uitvoering van het Werk volgens de Overeenkomst;

 1. Krans verlengt de termijn van uitvoering en/of oplevering van werkzaamheden volgens de Overeenkomst met de periode dat de Opdrachtgever een opeisbare termijn of

een gedeelte daarvan onbetaalbaar laat.

 1. In geval van Overmacht, zoals bepaald in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, kan Krans de opleveringstermijn, zonder het voldoen van enige schadevergoeding door Krans, overschreden worden.
 2. In geval van uitvoering van Werk volgens de Overeenkomst in uurloon, is de in de Overeenkomst genoemde termijn voor voltooiing slechts een raming. Krans is niet aansprakelijk voor enige schade, die uit

een termijnoverschrijding kan voortvloeien.

 1. De regeling van het Werk geschiedt door Krans, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Als de Opdrachtgever een deel van het Werk volgens de Overeenkomst door derden laat uitvoeren, moet dit deel

van het Werk tijdig en volgens de Overeenkomst uitgevoerd worden. Krans is niet aansprakelijk voor enige schade, voor het geval dit deel van het Werk geheel of gedeeltelijk of niet tijdig volgens de Overeenkomst is uitgevoerd.

 1. De Opdrachtgever verzekert voor zijn rekening het Werk tegen alle mogelijke schade, inclusief het te bouwen

Werk of het object, waaraan het Werk wordt uitgevoerd.

 

Art. 26:   Graafwerkzaamheden

 1. Bij graafwerkzaamheden is de Opdrachtgever verplicht

Krans tijdig voor de aanvang van het Werk volgens de Overeenkomst te voorzien van duidelijke informatie en kaarten waar de ondergrondse kabels en leidingen in het gebied van de graafwerkzaamheden liggen. Ook is de Opdrachtgever verplicht om tijdig en volgens alle regels een graafmelding (KLIC) te doen en Krans daarvan tijdig op de hoogte te brengen. Als tussen de Opdrachtgever en Krans overeengekomen is dat Krans deze KLIC-melding doet, wordt dit uitdrukkelijk tussen de Opdrachtgever en Krans schriftelijk overeengekomen.

 1. Als de Opdrachtgever onjuiste informatie en tekeningen

of informatie niet of niet tijdig of gedeeltelijk niet aan Krans verstrekt, is Krans niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voort mocht vloeien. De Opdrachtgever vrijwaart Krans voor deze aansprakelijkheid. In geval van extra werkzaamheden door de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen, betaalt de

Opdrachtgever aan Krans deze werkzaamheden. Onder deze werkzaamheden wordt o.a. verstaan: materialen, arbeid ter onderstutting, stellingen ter voorkoming van schade, wachttijden op opzichters, controleurs en beheerders van de kabels en leidingen.

 

Art. 27:  Meer- en minderwerk en verandering in

 overeengekomen werk
Krans verrekent wijzigingen in de Overeenkomst.

 

Art. 28:  Materialen
1.             Krans gebruikt voor de uitvoering van het Werk volgens

de Overeenkomst materialen en/of grondstoffen en

dergelijke die van normaal gebruikelijke handelskwaliteit

zijn. Dit tenzij de Opdrachtgever en Krans uitdrukkelijk

schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Krans van alle schade, waaronder doch niet beperkt tot niet tijdige aanvoer,

niet tijdige uitvoering en/of een storing van het Werk,

als de Opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering

van bepaalde materialen en/of de Opdrachtgever een

deel van het Werk zelf uitvoert.

 1. De Opdrachtgever kan de materialen en/of grondstoffen

en dergelijke keuren op kwaliteit, direct en volgens schriftelijke afspraak met Krans na aankomst hiervan op

de bouwplaats. Volgt deze keuring niet, dan wordt aangenomen dat de Opdrachtgever deze zaken heeft goed gekeurd.

 1. Reclame over de kwaliteit van de materialen is niet meer mogelijk na verwerking van deze materialen in het Werk. Klagen daarover in de zin van artikelen 6:89 en 7:23 BW door Opdrachtgever is uitgesloten.
 2. De Opdrachtgever kan Bouwstoffen voor eigen rekening laten onderzoeken, mits mogelijk gezien de uitvoering van het Werk volgens de Overeenkomst. Krans neemt alleen de rekenschap van op- en aanmerkingen van de Bouwstoffen door terzake kundige deskundigen, waaronder doch niet beperkt tot TNO.

Art. 29:  Oplevering

 1. Het Werk vermeld in de Overeenkomsten wordt als opgeleverd beschouwd op het tijdstip dat Krans dit aan

de Opdrachtgever schriftelijk of mondeling meedeelt of

de Opdrachtgever het Werk in gebruik heeft genomen/

laten nemen.

 1. Als voor oplevering een specifieke datum in de Overeenkomst is overeengekomen, wordt deze datum

van oplevering automatisch verlengd tot het moment dat oplevering wel mogelijk is, in het geval stagnatie, die niet aan Krans kan worden aangerekend, zoals o.a. Overmacht, zoals bepaald in artikel 14 van deze algemene

voorwaarden en calamiteiten, zoals bepaald in artikelen

25 en 26.

 1. Gedurende 30 dagen na oplevering, volgens lid 1 van dit artikel, kan de Opdrachtgever verbeteringen verlangen

van gebreken bij tekortkomingen bij de uitvoering van de Overeenkomst door Krans. De redelijke termijn in artikel 7:759 BW is maximaal deze periode van 30 dagen.